Servis hasicích přístrojů

Na hasicích přístrojích provádíme revizní a servisní činnost podle platné legislativy. S hlavním cílem zajistit akceschopnost přístroje k hašení.

Servisní činnost, opravy a periodické zkoušky provádíme v naší certifikované servisní opravně. Záruční opravy provádíme ZDARMA, samozřejmostí je prozatimní zapůjčení náhradního přístroje, popř. výměna za nový.

Prázdný zápalný HP

Pravidla pro kontroly, údržbu a opravy hasicích přístrojů

Problematiku kontrol, údržby a oprav HP řeší prováděcí vyhláška MV ČR č. 246/ 2001 Sb., ust. § 9 a 10, kde se mj. uvádí, že osoba provádějící tyto činnosti, je musí provádět v souladu s právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu hasicího přístroje.

Průvodní dokumentací servisu HP je soubor technologických postupů servisu HP kompletní produkce příslušného výrobce popř. dokumentace obdobného typu HP shodné konstrukce.
Průvodní dokumentaci na kontroly HP získá, a tudíž oprávněnou osobou se stává absolvent kurzu pořádaného výrobcem daných HP (případně jím pověřenou osobou), který úspěšně složí závěrečnou zkoušku pod dozorem nezávislého orgánu uznaného národními odpovědnými orgány, v souladu s ČSN ISO 11 602-2, norm. příloha A. Společně s nabytím průvodní dokumentace získá i oprávnění ve formě certifikátu, kterými navenek prokazuje způsobilost k uvedené činnosti. Vše v souladu s výše uvedenou vyhláška MV ČR.
Platnost těchto dokumentů je omezena dle rozhodné doby platnosti. Po této době má příslušná osoba povinnost zúčastnit se obnovovacího kurzu, nebo již tuto činnost přestat vykonávat.

Dokladování provedení kontroly HP (dle Vyhl. č. 246/2001 Sb.)
Plomba (plastová nebo olověná) spouštěcího mechanismu
kontrolní štítek s vyznačením data a identifikačními údaji realizátora kontroly
protokol = doklad o kontrole provozuschopnosti  vystavený realizátorem kontroly

Hasící přístroj po revizní kontrole (plomba, štítek o revizní kontrole čitelný z přední části):

HP po revizní kontrole

» Shlédněte výrobu hasicího přístroje

Provádění údržby, oprav a plnění (tzv. dílenský servis) HP je samostatnou, od pravidelné roční kontroly prováděné přímo na místě u zákazníka zcela se odlišující, činností.

V rámci dílenského servisu se provádí mj. periodické zkoušky tlakových nádob a plnění nádob plyny (CO2).  Tyto činnosti nejsou možné bez kvalitního dílenského vybavení a spadají do kompetence státního odborného dozoru - Institutu technické inspekce Praha (ITI). Ten po provedení kontroly skutečného stavu a v případě prokázání splnění stanovených požadavků (nutnost zaštítění pracovníkem s osvědčením k dané odbornosti vystavené rovněž ITI), vydá subjektu oprávnění k provádění periodických tlakových zkoušek pro nádoby všech typů HP, případně oprávnění k plnění nádob plyny - pro hasicí přístroje CO2.

Tlaková zkouška nádob
Plnění práškových hasicích přístrojů
Dokladování provedení dílenského servisu HP (dle Vyhl. č. 246/2001 Sb. v platném znění):
Plomba (plastová nebo olověná) spouštěcího mechanismu
kontrolní štítek s vyznačením data provedení, platnosti a identifikačními údaji realizátora dílenského servisu, protokol vystavený realizátorem dílenského servisu.

Pozn.: Plomba se po provedení dílenského servisu a nainstalování HP po servisu zpět na stanoviště u uživatele nahrazuje plombou osoby, která instalaci provedla.

Štítek realizátora dílenského servisu zůstává umístěný na HP po celou dobu platnosti provedeného servisu.

Uživateli HP je dokládán protokol o provedeném dílenském servisu vystavený jeho realizátorem. Nikoliv osobou provádějící kontrolu HP. Tímto protokolem se uživatel prokazuje po celou dobu platnosti provedeného servisu.

Plnění HPTryskání HPTlakování HP

Doporučujeme:

PKPOTUV

Kontaktní formulář

Vyplňte jednoduchý formulář a vyžádejte si od nás konkrétní nabídku. Popište stručně svůj záměr a my se vám ozveme s návrhem efektivního řešení.

Položky označené * jsou povinné.

Jméno: *
E-mail/Telefon: *
Předmět:
Text zprávy: *