Servis požárních prostupů

Utěsnění kablů

Těsnění prostupů

Označení a klasifikace podle ČSN EN 13501-2, zkušební metodika EN 1366-3

Použité značky:

E ... celistvost
I .... izolace

Jsou definovány třídy:

E 15   30 45 60 90 120 180 240
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240

Určující klasifikační charakteristika pro potrubí

U/U - odpadní potrubí větrané
U/C - rozvody vody, plynu
C/U - odpadní potrubí nevětrané
C/C - dešťové vody

Příklad klasifikace prostupu potrubí: EI 90 U/U

celistvý
izolační schopnost
pro dobu 90 minut
odpadní potrubí větrané

Kontrola požárních zařízení

Článek je převzatý od : ASOCIACE POŽÁRNÍ OCHRANY  - vypracované p. Eduardem Vašátkem

Směrnice platí pro hodnocení všech v rámci asociace prováděných a podle zákona 22/1997 Sb. certifikovaných protipožárních těsnících systémů instalací prostupujících požárně dělicími konstrukcemi. Je závazná pro všechny členy asociace a slouží jako podklad pro následné kontroly provozuschopnosti podle vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb. „o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru“(dále jen vyhláška).

Směrnice se vztahuje na všechny požární ucpávky a těsnění v prostupech kabelových rozvodů a instalací v nosných i nenosných požárně dělicích konstrukcích (dále jen PDK) a stavebních spár bez dilatačních pohybů, není však určena pro kontrolu konstrukcí a konstrukčních prvků těchto PDK samotných a dilatujících stavebních spár, pro které bude vydán samostatný kontrolní předpis.

1. Základní pojmy(pro účely této směrnice):
Prostup kabelů či instalací požárně dělicími konstrukcemi – prostorové uspořádání (průnik) kabelového rozvodu, svazku či jednotlivého kabelu, potrubí nebo jednotlivých trubek (bez ohledu na materiál a způsob použití) otvorem, vytvořeným ve vodorovné či svislé požárně dělicí konstrukci[.
Požární ucpávka (dále jen ucpávka) – konstrukce, bránící šíření požáru a jeho zplodin při prostupu kabelů požárně dělicí konstrukcí. Součástí požární ucpávky může být i jakákoliv vnější ochrana kabelového vedení (např. průchodka, nástřik, nátěr).
Těsnění – výplň mezi těsněnou instalací či kabelem a požárně dělicí konstrukcí s definovanými požárně technickými a fyzikálně mechanickými vlastnostmi. Za určitých okolností může těsnění při splnění definovaných požadavků působit jako ucpávka.
Průvodní dokumentace a její rozsah je určen vyhláškou v §1, písm. k a pod-robné požadavky na obsah této dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 1 této směrnice.
Ucpávky, v definovaných případech i těsnění, patří v souladu s § 1 odst.d) a § 2, odst.4, písm. f) vyhlášky, mezi požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ) a vztahuje se na ně povinnost pravidelného prokazování funkceschopnosti ve smyslu § 6 a 7 téže vyhlášky. Předmětem této směrnice je výhradně kontrola funkce požárně technických parametrů výše uvedených PBZ a následné ověření jejich další způsobilosti pro daný účel.
Poznámka: Rozdíl mezi ucpávkou a těsněním spočívá v tom, že ucpávka zajišťuje v konkrétních případech požární odolnost prostupu v požárně dělicí konstrukci a všech prvků, které prostupem procházejí, případná požární odolnost těsnění se naopak vztahuje výhradně k tomuto těsnění a nemá vliv na samotný rozvod či instalaci, ani na požárně dělicí konstrukci, kterou těsní.

2. Rozsah a příprava kontroly:
Kontrola může být prováděna ve třech kontrolních stupních a to v závislosti na možných důsledcích a škodách, způsobených případným selháním PBZ, resp. podle požadavků orgánů HZS, případně jiných státních orgánů, uživatele objektu nebo dalších zainteresovaných fyzických či právnických osob, majících na kontrole zájem.
Před zahájením kteréhokoliv stupně kontroly musí být vždy provedena:
2.1. Identifikace všech v objektu použitých systémů ucpávek a těsnění v prostupech, jejich jednotlivých typů a veškeré průvodní dokumentace s nimi související
2.2. Zjištěny průkazy funkce v době provedení a kolaudace
2.3. Identifikace montážní organizace, která ucpávky a těsnění provedla
2.4. Fyzická kontrola celkového počtu ucpávek a těsnění v prostupech a určení jejich umístění a polohy.
Poznámka Nelze-li systém ucpávek v prostupu jakýmkoliv způsobem z požárního hlediska identifikovat, není možné považovat ucpávku za schopnou funkce ve smyslu vyhlášky !
2.5. Kontrola 1. stupně
se provádí výhradně nedestruktivním způsobem a to namátkově, podle celkového počtu zjištěných prostupů. Při počtu
- do 10 prostupů - se provádí souborná kontrola u všech ucpávek
- od 11 do 50 prostupů – se provádí souborná kontrola u 50 % všech zjištěných ucpávek tak, aby byly kontrolovány všechny zjištěné typy v poměrném množství
- nad 50 prostupů – se kontroluje nejméně 25 ucpávek + 20 % z počtu, přesahujícího 50 ucpávek. V tomto počtu musí být zahrnuty v poměrném množství všechny typy ucpávek, v objektu existující a musí zahrnovat vždy alespoň jednu ucpávku té největší velikosti.
2.6. Kontrola 2. stupně
se provádí nedestruktivním způsobem a to namátkově podle celkového počtu zjištěných prostupů. Při počtu
- do 50 prostupů – se kontrolují všechny zjištěné ucpávky
- nad 50 prostupů – se kontroluje 50 % všech ucpávek a to v poměrném množství typů, v objektu existujících. Kontrola musí zahrnovat všechny ucpávky, jejichž rozměry se blíží max. rozměrům zkušebních vzorků, uvedeným ve zkušebních protokolech daného typu ucpávky. Konečné rozhodnutí o zařazení konkrétní ucpávky ke kontrole přísluší kontrolnímu orgánu.[5]
2.7. Kontrola 3. stupně
se provádí nedestruktivním, podle potřeby i destruktivním způsobem u všech zjištěných ucpávek a těsnění prostupů v objektu, bez ohledu na jejich typ a rozměry.

3. Souborná měření:
U všech kontrolovaných ucpávek a prostupů se hodnotí následující parametry:
3.1. Vizuálně:
- Viditelné označení ucpávky v prostupu štítkem či jiným způsobem.
- Typ požárně dělící konstrukce, kterou prostup prochází (zdivo, mont. příčka, panel, lehčené betony atd.).
- Rozměry a poloha prostupu.
- Procházející rozvody (kabely, potrubí).
- Provedení ucpávky podle dokumentace jednotlivých výrobců.
- Aktuální stav ucpávky, případná poškození či opravy.
- Druh, délka natřené vrstvy, tloušťka a způsob provedení použitých protipožárních nátěrů na prostupujících rozvodech.
- Vzájemné umístění a skladba prostupů a ucpávek v požárně dělící konstrukci. Zjišťuje se, zda jsou ucpávky ve všech prostupech a zda je požárně dělící konstrukce celistvá.
- Jiné nedestruktivní kontrolní metody (podle možností a dostupnosti) – např. termovize, ultrazvuk, případně další postupy.
3.2. Destruktivní kontrola:
Provádí se po dohodě s výrobcem příslušného systému případ od případu podle typu kontrolované ucpávky a její velikosti a to pouze v případě odůvodněných pochybností o její požární funkci. Předmětem destruktivní kontroly bývá obvykle zjištění, zda jsou dodrženy tloušťky vrstev všech použitých tmelů v prostupech jednotlivých kabelů a svazků kabelů či potrubí.

4. Hodnocení
Na závěr kontroly musí být v souladu s § 7 odst. 8 vyhlášky vypracován závěrečný doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ, který musí obsahovat následující údaje:
4.1. Údaj o provozovateli, jeho jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a jeho identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby,
4.2. Adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti PBZ provedena, není-li shodná s adresou sídla provozovatele podle čl. 4.1
4.3. Umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i evidenční číslo kontrolovaného prostupu či ucpávky, uvedené v provozní dokumentaci
4.4. Výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti kontrolovaných prostupů – ucpávek
4.5. Datum provedení kontroly atermín příští kontroly provozuschopnosti
4.6. Potvrzení podle § 10 odst. 2vyhlášky, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.
4.7. Podpis odpovědného pracovníka firmy, případně osoby, která provozuje, vlastní nebo užívá kontrolované PBZ.
Závěrečný protokol vypracuje kontrolní orgán za účasti odpovědného pracovníka (4.7.) a provede o kontrole záznam do požární knihy s odkazem na místo, kde je uložen originál protokolu z kontroly a v případě zjištěných závad postupuje dále podle § 7 odst. 6 vyhlášky.

5. Zkušební a kontrolní postupy:
5.1. Identifikace:
Prostup, případně ucpávka v místě prostupu, musí být viditelně označena identifikačním štítkem či jiným způsobem, na kterém je uvedeno označení v rozsahu článku 4.3.
5.2. Kontrola typu, rozměrů a umístění ucpávky:
Ověřuje se na místě a porovnává se s dokumentací výrobce. Kontroluje se, zda odpovídá provedenému průkazu, resp. zkoušce
5.3. Kontrola těsněných rozvodů a instalací v prostupu:
Ověřuje se na místě a porovnává se s dokumentací výrobce. Kontroluje se, zda typy kabelů a jednotlivé instalace včetně jejich dodatečných izolací odpovídají provedenému průkazu, resp. zkoušce a související dokumentaci.
5.4. Kontrola rozměrů a vzhledu:
Ucpávka musí být na pohled celistvá, tmely a veškeré nátěry musí být naneseny rovnoměrně a ve všech místech souvislé, okraje ucpávek v prostupu nesmí být poškozené, nátěry na rozvodech musí mít předepsanou tloušťku a délku. Celková plocha ucpávky v prostupu nesmí překročit rozměry, uvedené ve zkušebních protokolech.
5.5. Kontrola provozní dokumentace:
Kontrolují se zápisy o opravách či výměnách kabelů či instalací v rozvodech a případných opravách ucpávek, včetně dokumentace k těmto opravám

Související dokumenty:
- Katalogové listy jednotlivých ucpávek
- Certifikáty nátěrů a ucpávek dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Prohlášení o shodě – NV č.163/2002 Sb.
- Bezpečnostní listy dle zák. 157/1998 Sb. v platném znění
- Technické podmínky jednotlivých ucpávek a nátěrů a doporučení výrobců jednotlivých hmot a systémů k montáži a kontrole
- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ze dne 29. června 2001
- Zkušební předpisy PAVUS a.s. č. ZP 4/1992, ZP 7/1995
- ČSN EN 1363-1 a další zkušební normy

1. Požární ucpávky v prostupech PDK a případná požární těsnění, zhotovena a uvedená do provozu do 01.07.1997, musí být dokumentována nejméně dokladem o zkoušce použitého systému ucpávky, případně odkazem na tuto zkoušku včetně čísla zkušebního protokolu a zkušební normy, průkazem jejich požární odolnosti, ucpávky musí být identifikovatelné – např. zakreslením v projektové dokumentaci, evidenčními čísly v seznamu s popisem jejich umístění či jiným způsobem. Z dokumentace musí být zřejmé, kdy byly ucpávky zhotoveny, kdo je zhotovil a kdo je za jejich provoz a funkční stav odpovědný.

 2. Protože „Požární ucpávky a tmely“ jsou ve smyslu přílohy č. 2 čl. 5, pol. 12 NV 163/2002Sb. vyhlášeny jako „stanovené výrobky“, musí dokumentace k těmto ucpávkám a těsněním, uvedeným do provozu po 01.07.1997 splňovat veškeré požadavky zákona č. 22/1997Sb. v platném znění a certifikát i prohlášení shody podle NV č.178/1997Sb. §5 v platném znění.

 3. V dokumentaci musí být provedeno jednoznačné a nezaměnitelné označení jednotlivých ucpávek, případně těsnění v objektu, včetně průvodní dokumentace, ze kterého musí být zřejmý zejména:

 - název montážní organizace, která ucpávku zhotovila

 - použitý systém a jeho výrobce,

 - prohlášení o shodě, vydané podle § 13 NV č.178/1997 Sb. v platném znění výrobcem použitého systému

 - doklad o zaškolení k montáži výrobcem systému

 - montážně technologický postup

 - písemné prohlášení osoby, která provedla montáž o tom, že při montáži byly dodrženy podmínky, vyplývající z ověřené projektové dokumentace (zejména požárně bezpečnostního řešení), podrobný odkaz na tuto dokumentaci a konstatování, že zařízení je ke dni vydání tohoto prohlášení provozuschopné. Pokud v objektu provádělo tuto montáž více firem, vystavuje příslušné prohlášení každá firma samostatně v rozsahu své dodávky.

 - přesná specifikace jednotlivých ucpávek a těsnění, na které se výše uvedené prohlášení vztahuje, včetně

  1. data zhotovení,
  2. systému značení
  3. druhu požárně dělící konstrukce, ve které se ucpávka nachází
  4. údaj o polohové orientaci (stěna, strop)
  5. rozměru ucpávky

 zpracovaná tak, aby bylo bezpečně určit každou z těchto konstrukcí při následných kontrolách. (viz např. zpracováním do tabulky v příloze 2)

 V případech kdy nelze některé doklady zajistit nebo neexistují, posoudí kontrolní orgán průkaznost zbývající dokumentace a podle možností ověří provozuschopnost ucpávky či těsnění jiným způsobem (např. znaleckým posudkem). V případě jakýchkoliv pochybností o funkční spolehlivosti ucpávky nebo její požární odolnosti musí být ucpávka označena za nevyhovující

Např. platí pro kontroly ucpávek prostupů v hlavních i dílčích kabelových přepážkách, nevztahuje se však na přepážky samotné a jejich konstrukci, požární odolnost a umístění.

 Viz např. ČSN 730804, čl. 3.5

 Pokud má kontrola těsnění význam z hlediska PO

 Při kontrole 2. a 3. stupně lze v případě zdůvodněných pochybností provést destruktivní kontrolu za předpokladu, že je zajištěna možnost okamžité opravy poškozeného místa.

 Jde o to, aby mezi dokončenými ucpávkami nebyly neutěsněné prostupy jiných instalací, resp. zda má ucpávka vůbec smysl.

Kontaktní formulář

Vyplňte jednoduchý formulář a vyžádejte si od nás konkrétní nabídku. Popište stručně svůj záměr a my se vám ozveme s návrhem efektivního řešení.

Položky označené * jsou povinné.

Jméno: *
E-mail/Telefon: *
Předmět:
Text zprávy: *